Algemene voorwaarden SNOWSUITS VOF

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden  

1. Algemeen 
1.1. Deze voorwaarden gelden voor overeenkomsten tussen opdrachtgever enerzijds en anderzijds Snowsuits B.V. gevestigd te Rotterdam en nader te noemen Snowsuits.  
1.2. Bij klachten wordt u verzocht zich te wenden tot Snowsuits, email: info@snowsuits.nl. 

2. Aanbieding en overeenkomst  
2.1. Iedere door Snowsuits uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend.  
2.2. Voor overeenkomsten op afstand en voor consumentenkoop op afstand geldt dat de overeenkomst tot stand komt indien Snowsuits binnen veertien dagen een bevestiging aan de consument heeft verzonden dan wel reeds uitvoering heeft gegeven aan de levering. 

3. Koop op afstand  
3.1.In geval van consumentenkoop op afstand geldt een zichttermijn van veertien dagen waarbinnen de consument de overeenkomst, zonder opgave van reden, eenzijdig kan ontbinden, uitgezonderd in gevallen van producten waarvan de verzegeling is verbroken, uitgezonderd indien er sprake is van zaken die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of van zaken die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en uitgezonderd in geval van zaken die door hun aard om andere redenen niet (meer) kunnen worden teruggezonden.  
3.2. Met inachtneming van bovenstaande kan de consument, zonder opgave van reden en zonder dat boete verschuldigd is, de overeenkomst ontbinden, onder voorwaarde dat de betreffende goederen gelijktijdig, in onbeschadigde, ongedragen staat, niet gebruikt of gewassen en in originele verpakking met originele labels aan Snowsuits worden geretourneerd. De verpakking mag niet onnodig beschadigd zijn.  
3.3. In geval van ontbinding conform 3.2. heeft de consument recht op zo spoedig mogelijke kosteloze teruggave van het door hem reeds betaalde, binnen maximaal dertig dagen en zal Snowsuits geen vergoeding in rekening brengen, behoudens de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak. 

4. Prijzen  
4.1. Alle prijzen zijn exclusief porto-, vervoer-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, zoals verwijderingsbijdrage.  
4.2. Levering geschiedt af magazijn of showroom, tenzij anders is overeengekomen.  
4.3. De onder 4.1. genoemde kosten worden berekend op grond van de op dat moment gebruikelijke tarieven.  
4.4. De door Snowsuits opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, is Snowsuits bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs, dienovereenkomstig te wijzigen indien is overeengekomen dat de levertijd drie maanden of meer zal bedragen en betaling bij of na aflevering zal geschieden. In dat geval geldt dus een koopprijs onder voorbehoud. 

5. Betaling  
5.1. Betaling geschiedt contant en zonder compensatie en/of korting bij aflevering af magazijn, showroom en/of bij levering van de overeengekomen dienst.  
5.2. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, is hij in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is. 

6. Medewerking  
6.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, de prestatie door Snowsuits niet kan worden uitgevoerd kan Snowsuits de beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door de schriftelijke melding daarvan wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden.  
6.2. Opdrachtgever is verplicht alsdan aan Snowsuits eveneens de opslagkosten te vergoeden. 

7. Levertijden  
7.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Snowsuits en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht. 
7.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal Snowsuits, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. 

8. Eigendom  
8.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Snowsuits c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan Snowsuits zijn voldaan.  
8.2. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van Snowsuits, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven of door overhandiging met ontvangstbevestiging, opdrachtgever gedurende drie maanden heeft nagelaten de zaken op te halen, is Snowsuits bevoegd de betreffende zaken te verkopen en om het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. 

9. Specifieke bepalingen bij consumentenkoop  
9.1. Snowsuits conformeert zich nadrukkelijk aan de dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenrecht en de algemene voorwaarden zijn daar ook op getoetst. Mochten er desondanks vragen of klachten zijn dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot het management (zie onder 1.2) zodat daarvoor in overleg een oplossing voor kan worden gevonden. Ook adviseren wij u zich zo nodig te laten informeren door het raadplegen van de regels en adviezen van de overheid, te vinden op www.consuwijzer.nl.  
9.2. Een door Snowsuits, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst.  
9.3. De koper heeft bij consumentenkoop recht op correcte nakoming bij non-conformiteit als omschreven in artikel 7:21 B.W. Bij consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. 

10. Overige garantiebepalingen  
10.1. De dwingendrechtelijke bepalingen betreffende (consumenten)koop prevaleren boven navolgende bepalingen als hieronder omschreven onder 10.2. t/m 10.12. Die rechten en vorderingen van koper op grond van de wet betreffende (consumenten)koop blijven dus onverlet van kracht, ondanks navolgende algemene regelingen.  
10.2. Snowsuits zal, bij stilzwijgen van dwingendrechtelijke bepalingen dan wel bij stilzwijgen omtrent garantie, nochtans gedurende een periode van twee maanden na levering, geleverde nieuwe zaken zonder berekening herstellen, indien niet meer aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en onder voorwaarde dat opdrachtgever de betreffende zaken bij Snowsuits aanlevert.  
10.3. Herstel van verloren gegevens valt niet onder garantie.  
10.4. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn. 

11. Aansprakelijkheid  
11.1. Buiten de aansprakelijkheid volgens dwingende wetgeving en volgens de garantievoorwaarden, als in artikel 9 en als in artikel 10 omschreven, aanvaardt Snowsuits uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door haar opzet of grove schuld.  
11.2. Deze aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) welke tussen Snowsuits en opdrachtgever is bedongen ter zake van de betreffende overeenkomst.  

12. Toepasselijk recht en geschillen  
12.1. Het Nederlands recht is van toepassing.   

Gebruikersvoorwaarden website 

1. Gegevensbescherming 
Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en uw rechten op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen in overeenstemming met de privacyverklaring en cookieverklaring

2. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links  
Indien de online-pagina’s van Snowsuits links bevatten naar andere sites op het internet, verklaart Snowsuits hierbij uitdrukkelijk dat zij geen invloed hebben op de opzet of de content van de pagina’s waarnaar de links leiden. Derhalve neemt Snowsuits uitdrukkelijk afstand van alle content op alle pagina’s van derden waarnaar die links leiden. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en voor alle content van pagina’s waarnaar de links leiden. 

3. Informatie op de website  
De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en houdt geen advies in. Hoewel Snowsuits haar Website met zorg heeft samengesteld, kunnen de informatie, teksten, documenten, afbeeldingen, filmpjes, muziek en/of andere diensten/informatie daarop fouten bevatten of anderszins onjuist of onvolledig zijn. Snowsuits garandeert niet dat de Website en/of de informatie vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen, of dat de Website en/of de informatie correct, actueel en nauwkeurig is. 

Snowsuits is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Website, daaronder begrepen schade als gevolg van malware, virussen of andere onjuistheden of onvolledigheden van die informatie of de Website, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Snowsuits. 

Voorts is Snowsuits niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van elektronische communicatiemiddelen in samenhang met deze Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten of het onderscheppen of manipuleren van elektronische berichten door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en verzending van virussen. 

4. Intellectueel eigendom 
Alle merknamen, logo's, productnamen en titels die worden gebruikt op de Website, zijn handelsmerken of handelsnamen van Snowsuits of van derde handelsmerk of handelsnaamhouders. U mag die handelsmerken, logo's of handelsnamen niet gebruiken of verveelvoudigen, aangezien dit inbreuk kan vormen op de rechten van de houder. 

Het auteursrecht met betrekking tot alle ontwerpen, teksten, documenten, filmpjes, muziek en/of andere diensten en de keuze en ordening daarvan, alsmede alle softwarecompilaties, achterliggende broncodes, software en alle andere materialen op deze Website berust bij Snowsuits en/of haar leveranciers en onderaannemers. 

U mag delen van de Website uitsluitend elektronisch kopiëren en in hardcopy afdrukken voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling bij ons te plaatsen of om de Website als winkelmedium te gebruiken. U mag geen ander gebruik maken van de informatie en materialen op deze Website, daaronder begrepen verveelvoudiging voor andere dan bovenstaande doeleinden, aanpassing, verspreiding of herpublicatie. Indien u materialen of informatie van deze Website wilt gebruiken, hebt u daarvoor onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig. 

5. Privacyverklaring en Cookieverklaring 
Indien u ongevraagde ideeën en/of materialen, al dan niet bestaande uit tekst, afbeeldingen, geluid, software of informatie ("Materialen"), op deze Website plaatst of per e mail of anderszins aan Snowsuits toestuurt, hebben wij het recht die Materialen kosteloos maximaal te gebruiken, te kopiëren en/of te exploiteren en zijn wij niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht met betrekking tot die Materialen. 

 

Verkoopvoorwaarden 

1. Geschiktheid 
U kunt bestellingen plaatsen als geregistreerd gebruiker of als gast. Om een bestelling te kunnen plaatsen, hebt u een e-mailadres nodig en dient u uw browser zodanig in te stellen dat zowel cookies als pop-ups worden geaccepteerd om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de Website, daaronder begrepen het toevoegen van producten aan uw winkelmandje en het verzenden van uw bestelling. 

2. Bestellingen plaatsen 
De op de Website aangeboden producten vertegenwoordigen een aanbieding tot koop van producten van Snowsuits op basis van de op de Website vermelde gegevens. 

Alle aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief 21% BTW. Indien Snowsuits niet in staat is een bestelling uit te voeren, zal Snowsuits u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bestellingen worden uitsluitend geaccepteerd in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden. Indien u een bestelling plaatst, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling ("Orderbevestiging"). Dit houdt niet in dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Acceptatie door ons van de bestelling vindt plaats bij verzending van de producten aan u. Wij zullen u een e-mail sturen ter bevestiging van verzending van de producten ("Verzendbevestiging"). Producten op de Website zijn in het algemeen uit voorraad leverbaar en verzendklaar. Maten die niet op voorraad zijn, worden gemarkeerd als niet verkrijgbaar. Het kan voorkomen dat wij voorraadproblemen hebben doordat klanten producten op hetzelfde moment bestellen. Als wij een reeds besteld artikel niet kunnen verzenden, kunnen wij dat deel van uw bestelling annuleren of weigeren en krijgt u voor dat deel uw geld terug of wordt dat deel niet in rekening gebracht. Wij doen er alles aan om onze voorraden zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Fouten kunnen incidenteel voorkomen.  

Indien u per ongeluk een bestelling hebt geplaatst of een bestelling wilt annuleren voordat deze geleverd wordt, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de klantenservice van Snowsuits via info@snowsuit.nl. Snowsuits zal u zo goed mogelijk van dienst zijn. Aangezien Snowsuits altijd streeft naar snelle levering, is er niet veel tijd om uw bestelling te annuleren. 

Wij maken u erop attent dat wij geen wijzigingen (adres, maat, kleur) kunnen aanbrengen of accepteren zodra uw bestelling is geplaatst. 

Uitvoering van alle bestellingen op de Website vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor te beslissen om wat voor reden dan ook uw bestelling niet te accepteren. Voorts behouden wij ons het recht voor een bestelling te annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving aan u in de volgende situaties (niet limitatief), zonder aansprakelijk te zijn voor schade of kosten anders dan restitutie van eventueel van u ontvangen bedragen in verband met de door ons geannuleerde bestelling: 

  • Het product is niet beschikbaar 
  • Uw factureergegevens zijn niet juist of niet controleerbaar 
  • Uw bestelling is gesignaleerd door onze beveiligingssystemen als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die gevoelig is voor fraude 
  • Indien van toepassing, uw bankoverschrijving is niet binnen 5 werkdagen na orderbevestiging ontvangen 
  • Wij konden de bestelling niet afleveren op het door u opgegeven adres 
  • Als gevolg van omstandigheden of gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer vallen. 

3. Retourzending en annulering 
Zodra uw geretourneerde producten zijn gecontroleerd en geïnspecteerd bij ons magazijn, ontvangt u per e mail een kennisgeving van restitutie indien die plaatsvindt. Uw koopsom wordt onverwijld teruggestort op dezelfde card of rekening die is gebruikt om de bestelling te plaatsen. Indien u hebt betaald bij aflevering van de geretourneerde producten, kunnen wij uw restitutie pas verwerken zodra u ons de gegevens van uw bankrekening hebt verstrekt.] 

De restitutie wordt gewoonlijk binnen 8 tot 10 werkdagen op uw bankrekening bijgeschreven. Deze termijn hangt uitsluitend af van het beleid van uw cardonderneming. U kunt uw restitutiestatus altijd controleren op uw online-account of door contact op te nemen met uw carduitgever. 

Om uw geld volledig terug te kunnen geven, is het van belang dat wij de geretourneerde producten in dezelfde staat ontvangen als waarin u deze hebt ontvangen: de geretourneerde producten moeten compleet, ongedragen en ongewassen zijn en alle product labels en kaartjes moeten intact zijn. Retourkosten zijn voor eigen rekening en worden verrekend na ontvangst en verwerking. 

4. Actiecodes 
Actiecodes (kortingscodes) van Snowsuits zijn beperkt tot één per klant, per bestelling. Actiecodes kunnen niet worden gecombineerd. 

 

Overige 

1. Contactgegevens 

Snowsuits B.V. 

Ingeschreven in Nederland bij de Kamer van Koophandel: 
KvK-nummer: 92205615 
RSIN: NL865932761B01 
IBAN: NL10 INGB 0008 5824 00 
E-mailadres: info@snowsuits.nl 

2. Wijzigingen in de algemene voorwaarden 

Indien Snowsuits besluit deze algemene voorwaarden te wijzigen, zullen wij de gewijzigde voorwaarden op de Website plaatsen. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in februari 2024. 

 

© Snowsuits februari 2024